Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รายชื่ออาสาสมัคร

วันที่: 2013-11-29 10:55:15.0

สายพัฒนาอาชีพ

 

ผู้จัดการ

ท่านผู้หญิงอิศรา   บุรณศิริ

 

รองผู้จัดการ

ท่านผู้หญิงพึงใจ   สินธวานนท์

คุณหญิงปรีดา   เลิศดำริห์การ

 

ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ

คุณวนิดา   ดุละลัมพะ

 

ฝ่ายฝึกอาชีพ

ท่านผู้หญิงพึงใจ   สินธวานนท์  (รักษาการ)

 

ฝ่ายฝึกอาชีพ 2

คุณหญิงปรีดา   เลิศดำริห์การ  (รักษาการ)

 

ฝ่ายธุรการและการตลาด

คุณวนิดา    ดุละลัมพะ

คุณวารุณี   ปรีชากานต์สกุล

 

             ฝ่ายอาคารสถานที่

พันเอก  สุนทร  ศรีวรรณา

 

 

 

 

รายชื่ออาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์และการตลาด

1         นางพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์

2         นางธาริณี     ทวีเจริญ

3         นางมรกต     นิยมเสน

           

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์ผ้า

1          นางชาลินี         วานิชวงศ์

2          นางวิลาวัลย์      สุขยางค์

3          นางสาวรัชนี      จินดาทัต

4          นางกุมารี          รัตนทิพ

 

อาสาสมัครงานพู่กันระบายสี

1          นางสาวณิชาพรรณ  ศรินทุ

2          นางวิสสุดา             กนิษฐานนท์

3          นางจุฑารัตน์           ผูกพานิช

4          พ.ญ.วรรณี           กลศาสตร์เสนี

 

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์หนัง

1           นางอรษาบุญ        ศรี

 

 

 

 

 

 อาสาสมัครประจำสาขาพญาไท

 1          นางเสริมสุข     วรรณพฤกษ์(ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางสุภาพ        ชีเจริญ

 3          นายโสภณ       เมืองเจริญ

 4          นางบุลสิริ        มหารมณ์

 5          นางปราณี       สาระพงษ์

 6          นางบุญนำ       พัฒนรัฐ

 7          นางวลี วารีกุล

 8          นางปรานี         อารยะศาสตร์

 9          ม.ร.ว. บุษกร     บุนนาค

10         นางสาวจารุวรรณ        เกษมทรัพย์

11         นางกมลา        พูลประเสริฐ

12         นางกาญจนา   เดชะเทศ

13         คุณหญิงยี่ภู่    แก้วกาญจน์

14         ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ          ล่ำซำ

15         ท่านผู้หญิงวรรณพิมล             สรเทศน์

16         พลตำรวจตรีสุรเจตน์   ธรรมธำรง

 

อาสาสมัครประจำสาขาดิโอลด์สยาม

 1          นางเยาวภา     ด่านสวัสดิ์(ประธานที่ปรึกษา)

 2          คุณหญิงฉมพรรณี       โชติพิมาย

 3          นางจิตตลักษณ์           รัตนแสงศรี

 4          นางสาวสุดศรี  กาญจโนมัย

 5          นางอโณทัย     เจตนเสน

 6          พ.ต.อ.( พิเศษ )หญิงปราณี     ตันประเสริฐ

 7          นางอรศรี         แก้วเจริญ

 8          นางพรศรี         เหรียญทรัพย์ดี

 9          นางสาววันดี    ฉิ่งกังวานชัย

 

อาสาสมัครประจำสาขาบองมาร์เช่

 1          นางเสริมสุข   วรรณพฤกษ์(ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางดุษฎีชุนงาม

 3          เรืออากาศเอกหญิงจรรยา       พวงจินดา

 4          นางสารี           รัตนปริคณน์

 5          นายนคร          ชาตตระกูล

 6          นางลักษมี     จันทน์พยอม

 7          นางเสริมศรี     ภู่จินดา

                       

อาสาสมัครประจำสาขาพระประแดง

 1          นางสุทธินันท์   โลจายะ(ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางไพจิตร       ชัยพฤกษ์

 3          นางจามรี         คชเสนี

 4          นางอมร           เพชรรัตน์

 5          นางจิราพร       แจ้งกระจ่าง

 6          นางสุดา           สุขสวัสดิ์

 7          นางสวาท         มี้เจริญ

 8          นางสาวอังคณา           วินิจชีวิต

 9          นางสาวนิภาวรรณ       เด่นประภา

10         นางเพ็ญศรี      ลิขิตจิตถะ

11         นางสาวรัตนา  อยู่นุช

12         นางสาวรุจี       ปั้นพินิจ

13         นางอำพร         มหิมา

14         นางสุทธาวรรณ           ปราบใหญ่

15         นางสุรีย์           โสพล

16         นางสาวสุรางค์            อัมพร

 

อาสาสมัครประจำสาขาศูนย์ราชการ(แจ้งวัฒนะ)

 1          พล.ต.หญิงกาญจนาวดี        ภู่งาม(ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางมยุรี           อิงคนินันท์

 3          นางพอใจ         จันทพัฒน์

 4          พล.ต.หญิงเสริมบุญ    รุ่งรัตน์

 5          นางดวงศิริ       พิชยวัฒน์

 6          พ.อ.หญิงฟ้าวลัย         พลอยมุกดา

 7          นางนพนภา     กุลทนันทน์

 8          นางกันยา        อัมพรกลิ่นแก้ว

 9          นางสุธาสินี      สุขัคคานนท์

10         นางวิภาษณีย์  บุญยฤทธิ์

11         นางพัชรา         อนันต์สุชาติกุล

12         นางรัมภา   มัธยันต์พล            

 

อาสาสมัครประจำสาขารามาธิบดี

 1          นางวนิดา    ดุละลัมพะ(ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางบุลสิริ   มหารมณ์

 3          นางสาวภูมิจิต          เกษมทรัพย์

 4          นางสุนันทา  หาอุปละ

 

อาสาสมัครประจำสาขาบางนา

 1          นางระพีพรรณ    ผลพิบูลย์(ประธานที่ปรึกษา รักษาการ)

 

 

 

 

 

คณะอาสาสมัครแผนกรับบริจาค 

 1          นางดารา         เปรมอนันต์

 2          นางแฉล้ม        สุวรรณประดิษฐ์

 3          นางสาววรรณนรา        นิลณรงค์

 4          นางโชติมา       มณีรัตน์

 5          นางเพ็ญพรรณ            โกวิทางกูร

 6          นางสาวประวาณี         นรินทรางกูร ณ อยุธยา

 7          นางสาวอินทิรา            สุทธะพินทุ

 

            

 

   

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com