Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รายชื่ออาสาสมัคร

วันที่: 29-11-2013

สายพัฒนาอาชีพ

 

ท่านที่ปรึกษา

คุณหญิงปรีดา      เลิศดำริห์การ

ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ

คุณวนิดา   ดุละลัมพะ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
          คุณอมรารัตน์    ประจวบเหมาะ
ฝ่ายธุรการและการตลาด

คุณวารุณี    ปรีชากานต์สกุล

          ฝ่ายอาคารสถานที่

พล.ต.ต.นันทิวรรธน์  สง่าศิลป์

 

 

 

รายชื่ออาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์และการตลาด

1         นางพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์

2         นางธาริณี     ทวีเจริญ

3         นางมรกต     นิยมเสน

4         นางสาวคัทลียา   องคสิงห

           

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์ผ้า

1          นางชาลินี         วานิชวงศ์

2          นางวิลาวัลย์      สุขยางค์

3          นางสาวรัชนี      จินดาทัต

4          นางกุมารี          รัตนทิพ

5          นางมนทิพา       รัศมีมงคล

 

อาสาสมัครงานพู่กันระบายสี

1          นางสาวณิชาพรรณ  ศรินทุ

2          นางวิสสุดา         กนิษฐานนท์

3          นางจุฑารัตน์        ผูกพานิช

4          พ.ญ.วรรณี          กลศาสตร์เสนี

5          นางเพ็ญพรรณ     โกวิทางกูร

 

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์หนัง

1           นางอรษา      บุญศรี

2           นายสมพร     เกตุเงิน

 

 

 

 

 อาสาสมัครประจำสาขาพญาไท

 1          นางเสริมสุข     วรรณพฤกษ์ (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางสุภาพ      ชีเจริญ

 3          นายโสภณ      เมืองเจริญ

 4          นางบุลสิริ       มหารมณ์

 5          นางปราณี       สาระพงษ์

 6          นางบุญนำ      พัฒนรัฐ

 7          นางวลี          วารีกุล

 8          นางปรานี       อารยะศาสตร์

 9          ม.ร.ว.บุษกร    บุนนาค

10         นางสาวจารุวรรณ     เกษมทรัพย์

11         นางกมลา       พูลประเสริฐ

12         นางกาญจนา   เดชะเทศ

13         คุณหญิงยี่ภู่    แก้วกาญจน์

14         ท่านผู้หญิงวรรณพิมล   สรเทศน์

15         พลตำรวจตรีสุรเจตน์     ธรรมธำรง

16         พลโทหญิงพิมพ์ผกา    เพ็ญกิตติ

 

อาสาสมัครประจำสาขาดิโอลด์สยาม

 1          นางเยาวภา       ด่านสวัสดิ์  (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางจิตตลักษณ์  รัตนแสงศรี

 3          นางอรศรี         แก้วเจริญ

 4          นางสาววันดี      ฉิ่งกังวานชัย

 5          นางอำพร         มหิมา

 6          นางอมรา         สินเหลือ

 7          นางระพีพรรณ    ผลพิบูลย์

 8          พล.ต.หญิงเสริมบุญ  รุ่งรัตน์

 9          นางวิษาษณีย์     บุญยฤทธิ์

 

อาสาสมัครประจำสาขาบองมาร์เช่

 1          นางเสริมสุข   วรรณพฤกษ์       (ประธานที่ปรึกษา)

 2          เรืออากาศเอกหญิงจรรยา   พวงจินดา

 3          นางสารี         รัตนปริคณน์

 4          นางลักษมี      จันทน์พยอม

 5          นางเสริมศรี     ภู่จินดา

 6          นางดวงศิริ     พิชยวัฒน์

 7          นางนพนภา     กุลทนันทน์

 8         นางกันยา       อัมพรกลิ่นแก้ว

 9          นางพัชรา      อนันต์สุชาติกุล

                       

อาสาสมัครประจำสาขารามาธิบดี

 1          นางวนิดา    ดุละลัมพะ (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางสาวภูมิจิต     เกษมทรัพย์

 3          นางสุนันทา         หาอุปละ

4           พันเอกหญิงสุวิภา  สุวัฑฒน

5           พล.ต.หญิงฟ้าวลัย     พลอยมุกดา

6            นางมยุรี            อิงคนินันท์

7            นางรัมภา           มัธยันต์พล

8            นางนภาพร         วรรณแสง

 

 

 

คณะอาสาสมัครแผนกรับบริจาค 

 1          นางดารา            เปรมอนันต์

 2          นางแฉล้ม            สุวรรณประดิษฐ์

 3          นางสาววรรณนรา   นิลณรงค์

 4          นางโชติมา            มณีรัตน์

 5          นางเพ็ญพรรณ        โกวิทางกูร

 6          นางสาวประวาณี      นรินทรางกูร ณ อยุธยา

 7          นางสาวอินทิรา        สุทธะพินทุ

 8          พลโทหญิงหิรัญญา   เพ็ญกิตติ

 

            

 

   

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com