Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รายชื่ออาสาสมัคร

วันที่: 29-11-2013

สายพัฒนาอาชีพ

 

ผู้จัดการ

ท่านผู้หญิงอิศรา   บุรณศิริ

 

รองผู้จัดการ

ท่านผู้หญิงพึงใจ   สินธวานนท์

คุณหญิงปรีดา      เลิศดำริห์การ

 

ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ

คุณวนิดา   ดุละลัมพะ

 

ฝ่ายฝึกอาชีพ

ท่านผู้หญิงพึงใจ   สินธวานนท์  (รักษาการ)

 

ฝ่ายฝึกอาชีพ 2

คุณหญิงปรีดา   เลิศดำริห์การ  (รักษาการ)

 

ฝ่ายธุรการและการตลาด

คุณวนิดา    ดุละลัมพะ     (ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ)

คุณวารุณี    ปรีชากานต์สกุล

 

             ฝ่ายอาคารสถานที่

พันเอก  สุนทร  ศรีวรรณา

 

 

 

 

รายชื่ออาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์และการตลาด

1         นางพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์

2         นางธาริณี     ทวีเจริญ

3         นางมรกต     นิยมเสน

4         นางสาวคัทลียา   องคสิงห

           

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์ผ้า

1          นางชาลินี         วานิชวงศ์

2          นางวิลาวัลย์      สุขยางค์

3          นางสาวรัชนี      จินดาทัต

4          นางกุมารี          รัตนทิพ

5          นางมนทิพา       รัศมีมงคล

 

อาสาสมัครงานพู่กันระบายสี

1          นางสาวณิชาพรรณ  ศรินทุ

2          นางวิสสุดา         กนิษฐานนท์

3          นางจุฑารัตน์        ผูกพานิช

4          พ.ญ.วรรณี          กลศาสตร์เสนี

5          นางเพ็ญพรรณ     โกวิทางกูร

 

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์หนัง

1           นางอรษา      บุญศรี

2           นายสมพร     เกตุเงิน

 

 

 

 

 

 อาสาสมัครประจำสาขาพญาไท

 1          นางเสริมสุข     วรรณพฤกษ์ (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางสุภาพ      ชีเจริญ

 3          นายโสภณ      เมืองเจริญ

 4          นางบุลสิริ       มหารมณ์

 5          นางปราณี       สาระพงษ์

 6          นางบุญนำ      พัฒนรัฐ

 7          นางวลี          วารีกุล

 8          นางปรานี       อารยะศาสตร์

 9          ม.ร.ว.บุษกร    บุนนาค

10         นางสาวจารุวรรณ     เกษมทรัพย์

11         นางกมลา       พูลประเสริฐ

12         นางกาญจนา   เดชะเทศ

13         คุณหญิงยี่ภู่    แก้วกาญจน์

14         ท่านผู้หญิงวรรณพิมล   สรเทศน์

15         พลตำรวจตรีสุรเจตน์     ธรรมธำรง

16         พลโทหญิงพิมพ์ผกา    เพ็ญกิตติ

 

อาสาสมัครประจำสาขาดิโอลด์สยาม

 1          นางเยาวภา       ด่านสวัสดิ์  (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางจิตตลักษณ์  รัตนแสงศรี

 3          นางอรศรี         แก้วเจริญ

 4          นางสาววันดี      ฉิ่งกังวานชัย

 5          นางอำพร         มหิมา

 6          นางอมรา         สินเหลือ

 7          นางระพีพรรณ    ผลพิบูลย์

 8          พล.ต.หญิงเสริมบุญ  รุ่งรัตน์

 9          นางวิษาษณีย์     บุญยฤทธิ์

 

อาสาสมัครประจำสาขาบองมาร์เช่

 1          นางเสริมสุข   วรรณพฤกษ์       (ประธานที่ปรึกษา)

 2          เรืออากาศเอกหญิงจรรยา   พวงจินดา

 3          นางสารี         รัตนปริคณน์

 4          นายนคร        ชาตตระกูล

 5          นางลักษมี      จันทน์พยอม

 6          นางเสริมศรี     ภู่จินดา

 7          นางดวงศิริ     พิชยวัฒน์

 8          นางนพนภา     กุลทนันทน์

 9          นางกันยา       อัมพรกลิ่นแก้ว

10          นางพัชรา      อนันต์สุชาติกุล

                       

อาสาสมัครประจำสาขาพระประแดง

 1          นางสุทธินันท์  โลจายะ  (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางไพจิตร     ชัยพฤกษ์

 3          นางจามรี        คชเสนี

 4          นางอมร          เพชรรัตน์

 5          นางจิราพร      แจ้งกระจ่าง

 6          นางสุดา         สุขสวัสดิ์

 7          นางสวาท       มี้เจริญ

 8          นางสาวอังคณา     วินิจชีวิต

 9          นางสาวนิภาวรรณ   เด่นประภา

10         นางสาวรัตนา   อยู่นุช

11         นางสาวรุจี       ปั้นพินิจ

12         นางสุทธาวรรณ     ปราบใหญ่

13         นางสุรีย์            โสพล

14         นางสาวสุรางค์     อัมพร

15          นางคมขำ          ล้อทอง

 

อาสาสมัครประจำสาขารามาธิบดี

 1          นางวนิดา    ดุละลัมพ   ะ (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางสาวภูมิจิต     เกษมทรัพย์

 3          นางสุนันทา         หาอุปละ

4           พันเอกหญิงสุวิภา  สุวัฑฒน

5           พล.ต.หญิงฟ้าวลัย     พลอยมุกดา

6            นางมยุรี            อิงคนินันท์

7            นางรัมภา           มัธยันต์พล

8            นางนภาพร         วรรณแสง

 

 

 

 

คณะอาสาสมัครแผนกรับบริจาค 

 1          นางดารา            เปรมอนันต์

 2          นางแฉล้ม            สุวรรณประดิษฐ์

 3          นางสาววรรณนรา   นิลณรงค์

 4          นางโชติมา            มณีรัตน์

 5          นางเพ็ญพรรณ        โกวิทางกูร

 6          นางสาวประวาณี      นรินทรางกูร ณ อยุธยา

 7          นางสาวอินทิรา        สุทธะพินทุ

 8          พลโทหญิงหิรัญญา   เพ็ญกิตติ

 

            

 

   

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com