Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การช่วยเหลือด้านการศึกษา

วันที่: 28-02-2013

การช่วยเหลือทางการศึกษา

 

๑. จัดให้ทุนการศึกษาวิชาชีพแก่บุตรของสมาชิก

๒. จัดให้มีการเรียนรู้อาชีพ โดยให้ทั้งสมาชิก ภริยา และบุตรที่ประสงค์จะเรียนได้รับฟังคำอธิบาย แนะแนวจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาถึงการเรียนวิชาชีพต่าง ๆ เมื่อมีผู้สนใจจะเข้าเรียน มูลนิธิฯ จะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

สำหรับบุตรธิดาสมาชิกสายใจไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

----------------------------

     ตามที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกสายใจไทยสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น  เพื่อให้การจัดสรรทุนดังกล่าวเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์แก่กลุ่มผู้ที่ขาดแคลนสูงสุด  มูลนิธิฯจึงให้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 

๑. ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นสมาชิกสายใจไทยที่มีรายได้ครอบครัวไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐.- บาทต่อปีหรือ ๒๕,๐๐๐.- บาทต่อเดือนให้ขอรับได้ความช่วยเหลือได้สำหรับบุตรธิดาทุกคนที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี

 

๒. สมาชิกสายใจไทยที่มีรายได้ครอบครัวสูงกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน และมีบุตรธิดาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีตั้งแต่๓ คนขึ้นไป  ให้ขอรับความช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ ๓ คน

 

๓. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนในอัตราต่อปีดังนี้    
    ระดับเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษา      ๗,๐๐๐.-    บาท
    ระดับมัธยม - ปวช.                        ๑๐,๐๐๐.-   บาท
    ระดับปวส.- ปริญญาตรี                  ๑๘,๐๐๐.-    บาท

 

๔. ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เริ่มตั้งแต่อนุบาล/ประถม/มัธยม มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือจนจบหลักสูตรมัธยมปลายหรือปวช.หากเริ่มตั้งแต่ปริญญาตรีหรือปวส. จะให้ความช่วยเหลือจนจบหลักสูตร ทั้งนี้ต้องส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิฯเป็นรายปี

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com