Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

คณะกรรมการบริหาร

วันที่: 2013-09-06 11:16:55.0

 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ

 

       ตามตราสารของมูลนิธิฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน

๑๕ คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ผู้ประทาน

กำเนิดแก่มูลนิธิฯ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารตลอดชีพ

 

 

คณะกรรมการบริหารชุดแรกซึ่งจดทะเบียนเมื่อก่อตั้งมูลนิธิ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ ประกอบด้วย

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประธานกรรมการ

นายพูนเพิ่ม  ไกรฤกษ์

 

รองประธานกรรมการ

นายวินิจ  วินิจนัยภาค

 

เลขาธิการ

พันโทประถม  บุรณศิริ

 

เหรัญญิก

นายประจวบ  ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

นายบัญชา  ล่ำซำ

 

กรรมการ

นายไพศาล  นันทาภิวัธน์

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารเมื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒  ประกอบด้วย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประธานกรรมการ

นายพูนเพิ่ม  ไกรฤกษ์

 

รองประธานกรรมการ

นายวินิจ  วินิจนัยภาค

 

เลขาธิการ

พันโทประถม  บุรณศิริ

 

เหรัญญิก

นายบัญชา  ล่ำซำ

 

กรรมการ

นายประจวบ  ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

พันเอกนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์

 

กรรมการ

นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา

 

กรรมการ

นาวาอากาศตรีกำธน  สินธวานนท์

 

กรรมการ

๑๐

คุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช

 

กรรมการ

๑๑

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์  บุนนาค

 

กรรมการ

๑๒

พันเอกนายแพทย์บุญเกตุ  เหล่าวานิช

 

กรรมการ

๑๓

ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล

 

กรรมการ

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารเมื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อ ๒  กรกฎาคม ๒๕๓๖ ประกอบด้วย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประธานกรรมการ

นายพูนเพิ่ม  ไกรฤกษ์

 

รองประธานกรรมการ

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

เลขาธิการ

พันโทประถม  บุรณศิริ

 

เหรัญญิก

นายประจวบ  ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

พันเอกนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์

 

กรรมการ

นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา

 

กรรมการ

นาวาอากาศตรีกำธน  สินธวานนท์

 

กรรมการ

คุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช

 

กรรมการ

๑๐

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์  บุนนาค

 

กรรมการ

๑๑

พันเอกนายแพทย์บุญเกตุ  เหล่าวานิช

 

กรรมการ

๑๒

ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล

 

กรรมการ

๑๓

นายณรงค์ฤทธิ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

กรรมการ

๑๔

นายบัณฑูร  ล่ำซำ

 

กรรมการ

 

 

คณะกรรมการบริหารเมื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ ประกอบด้วย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประธานกรรมการ

นายพูนเพิ่ม  ไกรฤกษ์

 

รองประธานกรรมการ

พลอากาศตรีกำธน  สินธวานนท์

 

กรรมการ

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

เลขาธิการ

พลตรีประถม  บุรณศิริ

 

เหรัญญิก

นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา

 

กรรมการ

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์  บุนนาค

 

กรรมการ

พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์

 

กรรมการ

พันเอกนายแพทย์บุญเกตุ  เหล่าวานิช

 

กรรมการ

๑๐

ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช

 

กรรมการ

๑๑

ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล

 

กรรมการ

๑๒

นายณรงค์ฤทธิ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

กรรมการ

๑๓

นายบัณฑูร  ล่ำซำ

 

กรรมการ

๑๔

นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

 

 

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเพิ่มเติมหลังจากกรรมการหมายเลข ๒,๕.และ ๗ ถึงแก่อนิจกรรม องค์ประธานฯ

จึงทรงแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมซึ่งทำให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒๒ กุมภาพันธ์

๒๕๕๓ ถึง  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ประกอบด้วย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประธานกรรมการ

พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์

 

รองประธานกรรมการ

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

เลขาธิการ

คุณหญิงนงคราญ  จันทนยิ่งยง

 

เหรัญญิก

พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์

 

กรรมการ

นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา

 

กรรมการ

พันเอกนายแพทย์บุญเกตุ  เหล่าวานิช

 

กรรมการ

ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช

 

กรรมการ

ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล

 

กรรมการ

๑๐

นายณรงค์ฤทธิ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

กรรมการ

๑๑

นายบัณฑูร  ล่ำซำ

 

กรรมการ

๑๒

นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

๑๓

ท่านผู้หญิงอิศรา  บุรณศิริ

 

กรรมการ

๑๔

พลตรี นายแพทย์สุกิจ  เลาหสุรโยธิน

 

กรรมการ

 

 

คณะกรรมการบริหารเมื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

 

    

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประธานกรรมการ

พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์

 

รองประธานกรรมการ

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

เลขาธิการ

คุณหญิงนงคราญ  จันทนยิ่งยง

 

เหรัญญิก

พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์

 

กรรมการ

นายกิตติรัต  ศรีวิสารวาจา

 

กรรมการ

ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช

 

กรรมการ

นายบัณฑูร  ล่ำซำ

 

กรรมการ

นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

๑๐

ท่านผู้หญิงอิศรา  บุรณศิริ

 

กรรมการ

๑๑

พลตรี นายแพทย์สุกิจ  เลาหสุรโยธิน

 

กรรมการ

๑๒

พลตรีแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า ฤทธาคนี คุณาดร

 

กรรมการ

๑๓

พลตรีนายแพทย์มาโนชญ์  จันทรศร

 

กรรมการ

๑๔

นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท์

 

กรรมการ

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com