Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 2016-10-14 08:46:44.0 | Hits  213
คณะผู้ป่วยราชการสนามพร้อม ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงานบางนา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ แก่ผู้ป่วยราชการสนามหลังออกจากโรงพยาบาล โดยมีท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ , คุณวนิดา ดุละลัมพะ และเจ้าหน้าที่ ทำการต้อนรับ
Saijaithai | 2016-10-14 08:44:46.0 | Hits  141
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่และช่างฝีมือ รับการตรวจ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โดยมีท่านผู้บริหารทำการต้อนรับและรับการตรวจสุขภาพด้วย
Saijaithai | 2016-10-14 08:41:38.0 | Hits  150
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2558" เป็นการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อหารายได้เข้าหน่วยพัฒนาอาชีพฯ โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า
Saijaithai | 2016-10-14 08:37:55.0 | Hits  172
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2557" เป็นการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อหารายได้เข้าหน่วยพัฒนาอาชีพฯ โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า
Saijaithai | 2016-03-29 11:05:11.0 | Hits  266
บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด โดย คุณจิราวรรณ ชื่นชม (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) ได้บริจาคใบผ้าม่านม้วนให้มูลนิธิสายใจไทย ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ ณ.มูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงานบางนา ถนนสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม 2557 โดยมี คุณวนิดา ดุละลัมพะ(ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ)และคุณเฉลา ศิริพัฒน์(หัวหน้าแผนกตัดเย็บ)เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 2016-03-29 11:02:23.0 | Hits  265
บริษัท BAE, British Aerospace Saudi Arabia จำกัด โดย คุณทองสุข กิลล์ เป็นประธานร่วมกับคณะภรรยาและคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวบรวมเงินบริจาคเงินจำนวน 160,620 บาท นำมามอบให้กับมูลนิธิสายใจไทย ฯ เพื่อเป็นเงินช่วยสวัสดิการสมาชิกที่ สำนักงาน บางนา เมื่อวันที่ 28เมษายน 2557โดยมีท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ, ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ คุณหญิงปรีดา เลิศดำริห์การ และ คุณวนิดา ดุละลัมพะ เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 2014-09-03 13:25:34.0 | Hits  583
นายกนก ลีฬหเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Bowling “โบว์ลิ่ง” ได้บริจาคชุดเครื่องแบบช่างฝีมือ ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานบางนา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 โดยมีท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ,คุณวนิดา ดุละลัมพะ และ ช่างฝีมือ เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 2014-09-03 13:19:23.0 | Hits  656
บริษัท อินเตอร์กู๊ด จำกัด โดย คุณธราดล พรหมสวาสดิ์ , บริษัท แอลป์ วิสร๊อค จำกัด โดย คุณพรประภา เก่งพล , บริษัท เคมิคอลพลัส จำกัด โดย คุณชูศักดิ์ เลิศสกุลยั่งยืน พร้อม บริษัทในเครือและพนักงาน ALP GROUP ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ณ.มูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงาน บางนา ถนนสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยมีท่านผู้หญิง พึงใจ สินธวานนท์ , คุณวนิดา ดุละลัมพะ และ คุณระพีพรรณ ผลพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 2014-03-27 09:59:21.0 | Hits  676
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เยี่ยมชม มูลนิธิสายใจไทย ฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสรรพาวุธ บางนา
Saijaithai | 2014-03-27 09:43:11.0 | Hits  1090
คณะครู โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา นำนักเรียนมาทัศนศึกษา ณ มูลนิธิสายใจไทย ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสรรพาวุธ บางนา
1 | 2 | 3

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com